Aktualności

Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Przypominamy o trwającej rekrutacji na studia podyplomowe. Jeśli posiadasz już tytuł licencjata lub magistra, a zależy Ci na uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy z dziećmi, zainteresuj się naszą ofertą kierunków przygotowujących do opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzięki nam zdobędziesz kompetencje do pracy na stanowisku nauczyciela lub wychowawcy, jak i warsztat metodyczny do realizacji wczesnej edukacji językowej.

Stawki czesnego dla słuchaczy Studium Podyplomowego

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Kanclerza z dnia 18 sierpnia, w rokua akademickim 2016/2017, zmianie ulegają stawki czesnego za niektóre kierunki Studium Podyplomowego.

Zarządzenie dot. stawek dla słuchaczy Studium Podyplomowego

Dnia 22 września 2015 r. wchodzi w życie Zarządzenie Kanclerza WSKiZ, dotyczące stawek czesnego dla słuchaczy Studium Podyplomowego w roku akademickim 2015/2016.

Pobierz: pdfZarządzenie nr KRK/10/14/15(501 KB)

Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej w ochronie środowiska

Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej w Ochronie środowiska

Studia podyplomowe Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej w Ochronie środowiska są adresowane do pracowników instytucji zajmujących się wdrażaniem funduszy UE w tej dziedzinie, pracowników przedsiębiorstw, instytucji toczenia biznesu, urzędników samorządowych, pracowników publicznych służb zatrudnienia, uczelni, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowo-doradczych oraz przedsiębiorców, których celem jest pozyskiwanie i rozliczanie projektów europejskich w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska. Z oferty tej skorzystać mogą również absolwenci uczelni wyższych zainteresowanych tematyką funduszy unijnych, oraz ci którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o wymiar praktyczny, w celu poprawy swoich szans zawodowych na rynku pracy.

W ramach studiów podyplomowych oferujemy zajęcia prowadzone przede wszystkim za pomocą interaktywnych metod, dzięki czemu przekazujemy informacje i wiedzę, dokładnie jak krok po kroku samodzielnie realizować projekty unijne. Studia skoncentrowane są przede wszystkim na wykształceniu u słuchaczy praktycznych umiejętności pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych przewidzianych na lata 2014-2020.

Oferujemy innowacyjny, pierwszy i na bieżąco aktualizowany kierunek studiów podyplomowych  poświęcony wyłącznie problematyce funduszy unijnych.

Cel studiów:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami, zasadami i mechanizmami pozyskiwania środków Unii Europejskiej w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska. Dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania funduszami w ramach programów operacyjnych 2014-2020, a także pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi i społecznymi.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe są adresowane do pracowników instytucji zajmujących się  wdrażaniem funduszy UE, pracowników przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, urzędników samorządowych, pracowników publicznych służb zatrudnienia, uczelni, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowo-doradczych oraz prywatnych przedsiębiorców, których celem jest pozyskiwanie i rozliczanie projektów europejskich. Oferta ta skierowana jest także do  absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych tematyką funduszy unijnych, a którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o wymiar praktyczny, w celu poprawy swoich szans zawodowych na rynku pracy.
Program studiów jest tak skonstruowany, iż zapewnia wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w dziedzinach, w których przy pomocy środków funduszowych można realizować projekty rozwojowe. Wiedza oraz kompetencje nabyte w toku studiów mają przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczności realizacji programów, projektów w administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, instytucjach finansowych, placówkach oświatowych, instytucjach otoczenia biznesu oraz innych podmiotach chcących aplikować i rozliczać środki pochodzące z funduszy europejskich.

Organizacja zajęć:
Program studiów jest na bieżąco modyfikowany i w pełni dedykowany nowej perspektywie finansowej UE (2014-2020), obejmuje 180 godzin dydaktycznych (2 semestry).

PROGRAM

WPROWADZENIE
 • Podstawy prawne europejskiej polityki spójności 2014-2020. Strategia Europa 2020.

 • Podstawy wdrażania Funduszy Strukturalnych w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym: Krajowy Program Reform, Umowa Partnerstwa, Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategie Rozwoju Województw, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Zintegrowane Porozumienia Terytorialne, inteligentne specjalizacje.

PROGRAMY OPERACYJNE a OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020.

 • Krajowe Programy Operacyjne 2014-2020.

 • Przedsiębiorczość i innowacje w programach unijnych.

 • Obszary projektu a Programy Operacyjne (odnawialne źródła, woda, ścieki, powietrze, promieniowanie jonizujące).

ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU

 • Czynniki decydujące o sukcesie napisania oraz prowadzenia projektu.

 • Procedury oceny wniosku.

 • Tryby i kryteria wyboru projektów.

 • Uprawnienia i obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie projektu.

 • Przepływy finansowe i system rozliczeń w ramach projektu.

 • Metody monitoringu i ewaluacji.

 • Zagadnienia związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów nie inwestycyjnych.

 • Dokumentacja uzupełniająca do wniosków o dofinansowanie, harmonogram rzeczowo-finansowy, biznes plan, ocena oddziaływania na środowisko.

 • Kwalifikowalność kosztów w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 2014-2020.

 • Montaż finansowy projektu.

 • Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych przez UE.

 • Zamówienia publiczne w procesie wdrażania projektów.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Pisanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, warsztaty w grupach.

 • Pisanie wniosków - projekty dyplomowe opracowane w ramach seminariów dyplomowych.

Wykładowcy:

Wykładowcy studiów to przede wszystkim praktycy i przedstawiciele administracji publicznej odpowiedzialni za przygotowanie zasad zarządzania funduszami unijnymi w latach 2014-2020. Nasi Wykładowcy to starannie dobrany i zweryfikowany podczas wielu lat współpracy zespół umiejący skutecznie przekazywać wiedzę. Skład zespołu dydaktyków podyktowany jest ich unikalnymi kompetencjami, a przede wszystkim dostępem do aktualnej i wyczerpującej wiedzy na temat programowania i zasad wydatkowania środków publicznych, w tym funduszy unijnych w latach 2014-2020.

© 2024 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo