Artykuły

Pedagogika

O kierunku

Pedagogika to kierunek o profilu praktycznym, adresowany do osób, które chcą pracować z ludźmi. Kandydat na studia powinien zatem cechować się empatią, kreatywnością, konsekwencją w dążeniu do obranego celu, umiejętnościami interpersonalnymi. Pedagogika to kierunek interdyscyplinarny powiązany z wieloma dziedzinami nauk, oraz kierunek praktyczny, po ukończeniu którego absolwent będzie przygotowany do działań pedagogicznych. Jeśli więc chcesz mieć realny wpływ na proces kształtowania się społeczeństwa i przyszłych pokoleń, Pedagogika jest dla Ciebie.

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga lub nauczyciela poprzez wyposażenie go w kompetencje niezbędne do pracy z ludźmi w różnych środowiskach edukacyjnych, społecznych, opiekuńczych czy w obszarze doradztwa zawodowego. Absolwenci Pedagogiki WSKiZ zdobędą kompetencje cenione przez pracodawców. Znajdzie zatrudnienie w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Okres trwania studiów w semestrach:

  • Stacjonarne: 6
  • Niestacjonarne: 6

Tytuł: licencjat

Specjalności

Edukacja elementarna i informatyka

Celem specjalności jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, technologii informacyjnych, mediów, edukacji. Będzie posiadał umiejętności do stosowania nowych technologii informacyjnych w edukacji. Absolwent może znaleźć pracę w instytucjach edukacyjnych, kulturalno- oświatowych, w przedsiębiorstwach, mass mediach, wydawnictwach, w reklamie.

Doradztwo zawodowe i personalne

Celem studiowania na tej specjalności jest zdobycie kompetencji do pracy w charakterze profesjonalnych specjalistów kreowania ścieżek kariery. Absolwent będzie mógł szukać zatrudnienia w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, działach HR i szkoleń, w urzędach pracy, w firmach konsultingowych, w biurach karier.

Resocjalizacja

Specjalność ta kierowana jest do osób z silną osobowością. Celem jest nabycie kompetencji, dzięki którym absolwent będzie dokonywał zmian w postawach osób, które z różnych przyczyn są niedostosowane społecznie. Absolwent będzie mógł szukac pracy w aresztach śledczych, zakładach karnych, zakładach poprawczych, w policji, świetlicach socjoterapeutycznych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent uzyskuje kwalifikacje zależne od wybranej specjalności. Jest między innymi przygotowany do pracy w: szkolnictwie w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, policji, w instytucjach profilaktyki społecznej, ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, organizacjach rządowych i pozarządowych, mediach, reklamie, w firmach prywatnych.

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia umożliwia kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia i na studiach podyplomowych.

© 2023 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo